Carieră

Anunt final privind rezlutat concurs/examen – afisat 18.12.2018

Anunt privind rezultate concurs/examen – afisat 13.12.2018 ora 15:45

Proces verbal selectie dosare  – afisat 29.11.2018 ora 16:00

Proces verbal privind dosare depuse pentru concurs – afisat 27.11.2018 ora 16:00

Nr.  2219   / 30  .10.2018

 

A N U N Ț

 

   I. Primăria comunei Tanasoaia, județul Vrancea, având sediul în satul Tanasoaia , comuna Tanasoaia, județul Vrancea, tel/fax : 0237/270101, e-mail :office @primariatanasoaia.ro,  organizează în datele de       13.12.2018, ora 10.00 – ( proba scrisă) si  13.12.2018, ora 14,00 (interviul) , la sediul Primăriei comunei Tanasoaia, concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcțieii publice de execuție vacante , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tanasoaia.

 

Functia publica vacanta pentru care se organizează concursul:

 

ü  consilier, clasa I , grad profesional  asistent  - compartiment financiar-contabil;

 II. Condiții pentru ocuparea postului :

 

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;

g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5  ani;

j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

 

 III. Condiții de studii:

 

a) Clasa I  cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare se cer studii studii  superioare, respectiv studii  universitare, finalizate cu diplomă de  licenta,  domeniul  contabilitate;

- Pentru ocuparea funcției publice consilier  din cadrul compartimentului “financiar-contabil” : studii   superioare, respectiv studii  universitare, finalizate cu diplomă de  licenta,  domeniul  – contabilitate.
Alte condiții specifice  :

 

- – vechime in specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei publice : 1 an

 

 

IV.Candidații pot depune dosarele de concurs în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei comunei Tanasoaia , judetul Vrancea

 

V. Bibliografie

1. Consitutia Romaniei;

2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată şi completată;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
6. Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata;.

7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

8. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal;

9. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

10. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare;

11. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;

12. Ordinul nr. 1139/2015 privind modificarea si completarea  O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea C.F.P. si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitati de control financiar preventive propriu.

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pana la data depunerii dosarelor de concurs.

 

Nr.  2218   / 30 .10.2018

 

A N U N Ț

 

   I. Primăria comunei Tanasoaia, județul Vrancea, având sediul în satul Tanasoaia , comuna Tanasoaia, județul Vrancea, tel/fax : 0237/270101, e-mail :office @primariatanasoaia.ro,  organizează în datele de       13.12.2018, ora 10.00 – ( proba scrisă) si  13.12.2018, ora 14,00 (interviul) , la sediul Primăriei comunei Tanasoaia, concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcțieii publice de execuție vacante , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tanasoaia.

 

Functia publica vacanta pentru care se organizează concursul:

 

ü  consilier, clasa I , grad profesional  asistent  - compartiment  achizitii publice;

 II. Condiții pentru ocuparea postului :

 

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;

g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5  ani;

j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

 

 III. Condiții de studii:

 

a) Clasa I  cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare se cer studii studii  superioare, respectiv studii  universitare, finalizate cu diplomă de  licenta;

- Pentru ocuparea funcției publice consilier  din cadrul compartimentului “achizitii publice” : studii   superioare, respectiv studii  universitare, finalizate cu diplomă de  licenta.
Alte condiții specifice  :

 

- – vechime in specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei publice : 1 an

 

 

IV.Candidații pot depune dosarele de concurs în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei comunei Tanasoaia , judetul Vrancea

 

V. Bibliografie

1. Constitutia Romaniei;

2 .Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată şi completată;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
6. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

7. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile;

8. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publice, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

9. Hotarirea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

10. Hotarirea Guvernului  nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice;

11. Hotarirea Guvernului  nr. 867/2016 petru aprobrea Normeolor  meodologice de aplicare a prevedeilor referitoare la atribuiea contactelor  de concesiune de lucrari sI concesiue de servicii  din Legea nr 100/2016 privind cncesiunile de lucrarari si concesiunile de servicii ;

12. Ghid de utilizare  S.E.A.P.

 

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pana la data depunerii dosarelor de concurs.

 

FISE  POSTURI.

Leave a Reply